Leidekkersbedrijf van Eijk

 Algemene Voorwaarden

 
 

1. Definities:

 

 

 
 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

 

 

opdrachtnemer: een lid van Vereniging Het Hellende Dak, degene aan wie de opdracht wordt    
verleend;

opdrachtgever: de opdrachtgever van opdrachtnemer;

aanbieding: de door opdrachtnemer geoffreerde levering van zaken en/of uitvoering van werken;

overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding;

partijen: opdrachtnemer en de opdrachtgever gezamenlijk;

dag: een werkbare kalenderdag;

onwerkbare dag: een dag waarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de
werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worde
beschouwd, zaterdag en zondag en de algemeen erkende, door de overheid dan
wel bij of krachtens CAO voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen
en andere vrije dagen.

 

 
 

2. Toepassing:

 

 

 
 

2.1. De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de 
  opdrachtnemer als partij betrokken is (daaronder tevens begrepen de aanbiedingen en  
  onderhandelingen voorafgaande aan de overeenkomsten).

2.3. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van 
  opdrachtnemer tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze
  voorwaarden anders wordt bepaald.

 

 
 

3.   Aanbiedingen:

 

 

 
 

3.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer kan zijn aanbiedingen steeds  
  herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij
  opdrachtnemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk
  heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld

 

  ingeval van een schriftelijk aanbod van de zijde van opdrachtnemer dan is het aanbod vervallen indien
  de opdrachtgever na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd,
  zonder dat opdrachtnemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door opdrachtnemer
  gedaan mondeling of handgeschreven aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot
  wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk laat weten dat dit niet
  het geval is.

3.2. Opdrachtnemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge uitlatingen van
   personen die haar - al dan niet - onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitlatingen door wel
   daartoe bevoegde personen zijdens opdrachtnemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene
   tot wie het aanbod gericht is.  

3.3. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak
   daaraan hoeft te beantwoorden.

3.4. Indien een aanbieding niet wordt gevolgd door een opdracht aan opdrachtnemer zal degene tot wie 
   het aanbod is gericht, de desbetreffende aanbieding met daarbij gevoegde ontwerpen, tekeningen en
   verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat degene tot wie het aanbod is gericht daar
   geen gebruik van maakt, franco per post aan opdrachtnemer retourneren.

 

 
 

4.   Overeenkomsten:

 

 

 
 

4.1. Overeenkomsten komen onder meer tot stand doordat de opdrachtgever de aanbieding van
   opdrachtnemer ongewijzigd en ondertekend aan opdrachtnemer retourneert voordat de aanbieding
   vervalt tenzij hiervan door opdrachtnemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

 

 
 

5.   Intellectuele eigendom:

 

 

 
 

5.1. Alle door opdrachtnemer vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft  
  eigendom van opdrachtnemer. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende 
  constructies, constructievormen, of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid jegens 
  opdrachtnemer.

 

5.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de in lid 1 bedoelde bescheiden of hetgeen daarin ligt besloten
  aan derden te openbaren, tenzij opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 

 
 

6.   Eigendomsvoorbehoud:

 

6.1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever
   geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop)prijs van deze goederen en de in het kader
   van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van
   werkzaamheden, geheel is voldaan daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes.
   Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval opdrachtnemer op de opdrachtgever vorderingen
   mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn
   verplichtingen jegens opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om geleverde 
  goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van
  geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.

6.2. Opdrachtnemer behoudt zich het stil pandrecht voor op de door opdrachtnemer geleverde goederen
  zodra opdrachtnemer om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van
  de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever,
  die terzake van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.

6.3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever toegestaan de onder
  eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te
  verwerken of daarover te beschikken.

 

 
 

7.   UAV 1989

 

 

 
 

7.1. Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten en op de uitvoering en de nakoming daarvan
  zijn van toepassing de UAV 1989, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.

 

7.2. De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de tekst en inhoud van de UAV 1989. De
  opdrachtgever heeft een exemplaar van de UAV
1989 in zijn bezit, dan wel heeft tijdig voor of bij
  het sluiten van de overeenkomst een exemplaar ontvangen van de opdrachtnemer.

 

 
 

8.   Keuring en reclame

 

 

 
 

8.1. De opdrachtgever is gehouden om toe te leveren goederen, vóór de verwerking ervan onmiddellijk
  bij aankomst op de bouwplaats te keuren op kwaliteit, afmeting, tolerantie en hoedanigheid.

 

8.2. Ingeval van geringe afwijkingen in kleur of in oppervlaktestructuur heeft de opdrachtgever niet het
   recht om af te keuren.

8.3. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte
   gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daaronder begrepen),
   berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege opdrachtgever
   verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

8.4. Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst
   beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na 
   de aflevering, opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de
   tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

8.5.  Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst
    beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de
    opdrachtgever niet binnen 10 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken
    opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de
    tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

8.6. De rechten van de opdrachtgever als genoemd in artikel 8.4 en 8.5 vervallen in elk geval na
   verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het
   verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door opdrachtnemer ter
   zake van de producten afgegeven garantie.8a Opneming en goedkeuring

 

 
 

8a.1. De opneming zal geschieden op schriftelijke mededeling van de opdrachtnemer aan de
         opdrachtgever op de dag waarop naar het oordeel van de opdrachtnemer het werk zal zijn voltooid.

 

8a.2. De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De
         opdrachtgever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren, schriftelijk mededelen op welke
         datum en tijdstip de opneming plaatsvindt.

8a.3.  Nadat het werk is opgenomen deelt de opdrachtgever binnen acht dagen schriftelijk mee aan de
          opdrachtnemer of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgave van de
          gebreken.

8a.4. Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door opdrachtgever aan
         opdrachtnemer gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn
         goedgekeurd.

8a5.  Geschiedt de opneming niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde, dan kan de
         opdrachtnemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten met het
         verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen, bij gebrek van het voldoen aan dit verzoek, het
         werk geacht wordt op de achtste dag na verzending van die brief te zijn goedgekeurd.

8a.6  Kleine gebreken die nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zijn geen
         reden tot onthouding van goedkeuring. Opdrachtnemer is gehouden de in het vorige lid bedoelde
         gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

 
 

9.   Meer- en minderwerk

 

 

 
 

9.1. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden om meerwerk uit te voeren dan nadat de opdrachtgever
   daartoe aan opdrachtnemer schriftelijk opdracht heeft verleend en opdrachtnemer deze opdracht
   heeft aanvaard. In het kader hiervan wordt de directievoerder, de uitvoerder of de voorman van de
   opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van
   opdrachtgever.

 

9.2. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden om minderwerk te verrekenen dan nadat de opdrachtgever
   daartoe aan opdrachtnemer schriftelijke opdracht heeft verleend en opdrachtnemer deze opdracht 
  heeft aanvaard en de daarmee gemoeide prijs is overeengekomen. In het kader van uitvoering van de
   contracten met de opdrachtnemer wordt de directievoerder, de uitvoerder of de voorman van de
   opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van 
   opdrachtgever.

 

 
 

10.   Betaling

 

 

 
 

10.1. De betaling geschiedt indien dat in de overeenkomst is overeengekomen in termijnen en in elk
     geval binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door opdrachtnemer aangegeven wijze. Betaling
     dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of
     opschorting.

 

10.2. De factuur zal voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting
     1968. Opdrachtnemer zal op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende
     gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:

 

 
 

-     het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;

 

-     het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;

-     het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;

-     de omvang en de loonsom CVS opgenomen in het gefactureerde bedrag;

-     naam en adres en woonplaats van de opdrachtgever;

-     een opgave tot de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting, die al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.

 

 
 

10.3 De in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigde premies sociale verzekering en
    loonbelasting waarvoor de opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk
    aansprakelijk zou kunnen zijn, worden op de facturen van opdrachtnemer omschreven en dienen te
    worden betaald door storting van het desbetreffende op de factuur te specificeren bedrag op de door
    opdrachtnemer aan te wijzen G-rekening.

 

10.4 Indien opdrachtnemer dan wel haar factormaatschappij overgaat tot het inschakelen van derden
    voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van
    opdrachtgever met een minimum van 10% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum
    van € 500,00 te vermeerderen met BTW.

10.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder
    dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van
    opdrachtnemer om zijn prestaties op te schorten vanwege niet tijdige betaling van facturen.

10.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever anderhalf (1,5) procent rente
    voor elke maand ( een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het
    niet betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever komen de kosten die verbonden zijn aan
    het innen van niet tijdig betaalde facturen, waarbij de te maken buitengerechtelijke kosten ten
    minste 15% van de te vorderen hoofdsom bedragen.

10.7 Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door
    de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door
    de opdrachtgever verschuldigde kosten, de door de opdrachtgever verschuldigde renten en daarna in
    volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de
    opdrachtgever.

 

 
  

 

11. Bouwplaatsvoorzieningen


 

 
 

11.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk in
     te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening en door opdrachtgever te 
     plaatsen voorzieningen zoals keten en sanitaire voorzieningen welke voldoen aan de ter zake
     geldende wettelijke voorschriften.

 

11.2. Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat het 
    materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de plaats van het werk kunnen
    worden gebracht bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de extra kosten, als gevolg daarvan, in
    rekening kan brengen bij de opdrachtgever.

11.3. Indien de opdracht van opdrachtgever tevens betrekking heeft op het leveren van goederen dan zal
    opdrachtgever, indien opdrachtnemer dat wenst, op de bouwplaats en in de nabijheid van het
    werk, een deugdelijke, goede en goed afsluitbare, waterdichte opslagplaats kosteloos ter
    beschikking stellen.

11.4. Opdrachtgever zal tevens voor zijn rekening en risico zorg dragen voor de nodige, en in
    redelijkheid te nemen maatregelen, om de aldus aangevoerde en opgeslagen materialen te
    beschermen tegen diefstal of beschadiging van welke aard dan ook.

11.5. Opdrachtgever zorgt voorts voor de beschikbaarheid aan opdrachtnemer van een aansluiting
    220/380 Volt ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer binnen 50
    meter van de werkplek.

11.6. De opdrachtgever zorgt voor een zodanige bouwplaatsinrichting dat opdrachtnemer voor de
    uitvoering van haar opdracht het gebruikelijke mobiele kraanmateriaal kan inzetten.

11.7. Kosten die ontstaan doordat aan het in dit artikel bepaalde niet, niet tijdig of niet volledig is
    voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

 
 

12. Aansprakelijkheid en garantie

 

 

 
 

12.1. Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door opdrachtnemer te verrichten prestaties
    en is daarvoor aansprakelijk in de navolgende gevallen.

 

12.2. Opdrachtnemer garandeert de regendichtheid ingevolge NEN 2778 van de door opdrachtnemer
    uitgevoerde en opgeleverde dakbedekking voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf het moment
    van oplevering. Opdrachtnemer garandeert de regendichtheid van platte daken  door opdrachtnemer
    uitgevoerd en opgeleverd eveneens voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de oplevering
    tenzij in de overeenkomst van deze termijn is afgeweken.

12.3. Opdrachtgever zal lekkageverschijnselen binnen een redelijke termijn na ontdekking ervan
    schriftelijk melden bij opdrachtnemer waarna opdrachtnemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met
    inachtneming van het bepaalde in het vorige lid. Herstel betekent niet dat de afgegeven
    garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in het vorige lid genoemde periode.

12.4. Opdrachtnemer staat ervoor in dat het in het kader van de overeenkomst geleverde tot haar   
    levering behorende dakpannen voldoen aan de daarvoor geldende Nederlandse normen
    (zoals luidende ten tijde van de aflevering), waaronder indien op de betreffende dakpan van
    toepassing de NEN-EN490 en NEN-EN491, voor “dakpannen” geformuleerde functionele eisen
    voor waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk, en zulks gedurende 30 jaar te
    rekenen vanaf de afleveringsdatum”.

12.5. Indien door opdrachtnemer geleverde en verwerkte dakpannen conform het bepaalde in artikel 8.4,
    8.5 en 8.6 niet aan de overeenkomst beantwoorden en opdrachtnemer zich terzake niet op
    overmacht kan beroepen, is opdrachtnemer slechts gehouden tot kostenvrije herlevering. Deze
    herleveringsplicht bestaat uitsluitend ten aanzien van eenzelfde hoeveelheid zaken als afgekeurd
   door de opdrachtgever aan opdrachtnemer geretourneerd, en van eenzelfde kwaliteit, uitvoering en
   in soortgelijke verpakking als overeengekomen.

12.6. In geval van levering van andere producten dan dakpannen welke producten opdrachtnemer heeft
    gekocht van derden, verstrekt opdrachtnemer op deze producten slechts garantie indien en voor
    zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt.

12.7. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) uit, waaronder ook die  voor
    letsel- en bedrijfsschade uit, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste
    roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

12.8. Ingeval opdrachtnemer door derden wordt aangesproken terzake van schade is de opdrachtgever
    van opdrachtnemer, gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van
    derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of
    leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

12.9. De garantieverplichtingen van opdrachtnemer vervallen c.q. worden opgeschort door elke niet, niet
    tijdige of niet volledige nakoming door opdrachtgever. De opdrachtgever kan pas na volledige
    betaling van de openstaande facturen, verbeurde rente en kosten aanspraak maken op nakoming van
    de garantie.

 

 
 

13. Veiligheid

 

 

 
 

13.1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer een veiligheidsrapport aan opdrachtnemer
    zenden waaruit blijkt dat de ter beschikking gestelde verticale transportmiddelen, steigers etc. veilig
    zijn en aan de daarvoor geldende normen voldoen.

 

13.2. Opdrachtgever zal steigers en transportmateriaal en alle andere hulpmiddelen, waaronder keten en
    telefoon als aanwezig op de bouwplaats kosteloos aan opdrachtnemer ter beschikking stellen, tenzij
    in de overeenkomst hiervan is afgeweken.

13.3. De opdrachtgever zal in het kader van de uitvoering van de aan opdrachtnemer opgedragen
    werkzaamheden alle hem, ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwprocesbesluit en de
    daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regeling en voorschriften opgelegde
    verplichtingen tijdig en correct nakomen waaronder de verplichting om er voor te zorgen dat de
    bouwplaats hieraan voldoet.

13.4. Opdrachtnemer zal zich voorts bij de uitvoering van de werkzaamheden strikt houden aan de
    Bedrijfs- Risico- Inventarisatie en - Evaluatie (BRIE) die voor zijn bedrijf geldt. Op verzoek stelt
    hij deze ter hand aan de opdrachtgever.

13.5. Indien er eventueel sprake is van werkzaamheden waarvoor gezien hun risicovolle aard een V&G-
    plan moet worden vervaardigd, wordt dit plan, in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever
    opgesteld.

13.6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen de aanspraken van derden die  verband houden
    met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in deze bepaling genoemde verplichtingen.

 

 
 

14. Verzekering  

 

 

 
 

14.1. Opdrachtgever zal alle werken waarop door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht, met
    inbegrip van de prestatie van opdrachtnemer op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot
    aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens
    gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk
    van opdrachtgever waarin opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden
    door opdrachtnemer en onderaannemers van opdrachtnemer, eigendommen van derden, de op het
    werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens
    de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk.

 

14.2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebreide
    gevarenverzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de
    renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij
    eventuele schade geen regres wordt genomen op opdrachtnemer, haar personeel of door
    opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het
    werk een CAR verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen
    van de opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop
    opdrachtnemer en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd.

14.3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de CAR
    polis verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspremie.

 

 
 

15. Werkwijze en uitvoering

 

 
 

15.1 Opdrachtgever zal tijdig met opdrachtnemer in overleg treden aangaande het inpassen van de
   werkzaamheden van opdrachtnemer in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt
   daarbij zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van opdrachtnemer met
   de overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers.

 

15.2 Indien de opdracht aan opdrachtnemer tevens omvat de leverantie van goederen zal deze leverantie
   franco op de bouwplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er voor zorg te dragen dat het
   transportmiddel dat opdrachtnemer kiest of doet kiezen de bouwplaats goed en over verharde
   wegen kan bereiken als ook dat door opdrachtnemer te leveren goederen in de directe nabijheid van
   de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt, kunnen worden gelost. Indien er naar de
   mening van opdrachtnemer extra horizontaal transport op de bouwplaats vereist is kan dit door
   opdrachtnemer als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.3 Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar opdrachtnemer zijn werkzaamheden dient te
   verrichten, schoon aan opdrachtnemer ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal tijdens de
   uitvoering van zijn werkzaamheden de plaats en de zaken waar hij zijn werkzaamheden verricht
   schoonhouden en schoon opleveren en emballages, puin en afvalstoffen deponeren in de door de
   opdrachtgever daarvoor op het werk te plaatsen afvalcontainers.Opdrachtgever zal afvalcontainers (laten) plaatsen respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van opdrachtnemer verzorgen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever
   draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van meerdere afvalcontainers in een afsluitbare
   uitvoering.

15.4 Opdrachtgever is voorts gehouden om opdrachtnemer tijdig alle voor de zorgvuldige en deugdelijke
   uitvoering van het werk benodigde stukken te overhandigen.

 

 
 

16. Risicoregeling

 

 

 
 

16.1 Van toepassing is de Risicoregeling Woningbouw.

 

 

 
 

17. Toepasselijk recht, geschillen en opschriften

 

 

 
 

17.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden
   beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen
   gesloten overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, zullen met
   uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de
   Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig diens statuten, zoals deze luidden op de dag van de
   totstandkoming van de overeenkomst.

 

17.2 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te
   vergroten en geen middel tot interpretatie.

17.3 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.