Leidekkersbedrijf van Eijk

VCA


Wij zijn VCA gecertificeerd

 

Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA)

Sinds 1 maart 2000 is er een nieuwe Veiligheids Checklijst Aannemers (VCA) van kracht. Deze vervangt de 1997-versie. De 2000-versie legt de lat weer iets hoger, wat uitmondt in meer verplichte vragen (zogeheten mustvragen) en strengere eisen ten aanzien van het aantal ongevallen. 

Veilig werken is belangrijk 
Dat geldt voor de eigen werknemers, maar ook voor de mensen die van buiten komen, zoals aannemers en uitzendkrachten. Aannemers (contractors) die VCA gecertificeerd zijn laten daarmee zien dat ze serieus werk maken van 'veiligheid, gezondheid en milieu'.

Onafhankelijk en onpartijdig 
Steeds meer opdrachtgevers willen dat aannemers die werkzaamheden bij hen komen verrichten VCA gecertificeerd zijn. Op die manier hoeven ze niet zelf uit te zoeken hoe het met de veiligheid geregeld is binnen het bedrijf van een opdrachtnemer. Bij het verwerven van opdrachten geeft het VCA-logo u dus een voorsprong op collega's die nog niet zover zijn. Dat is echter niet het uitgangspunt. Uw VCA-certificaat is een verklaring dat er een gerechtvaardigd (onderbouwd) vertrouwen is dat uw bedrijf de werkzaamheden waarvoor u gecertificeerd bent, veilig kunt en ook zult uitvoeren. Bij certificering hoeft u zich niet (meer) te richten op verschillende vragenlijsten om uw VCA-beleid (arbo) actueel te houden. Uw totale VCA-beheersysteem wordt immers doorgelicht. De beoordeling daarvan gebeurt door onafhankelijke en onpartijdige deskundigen die werken met kwaliteitsauditsystemen (ISO 9000). 

VCA* en VCA**  
Bij VCA-certificering moeten twee niveaus onderscheiden worden: - VCA* (enkel ster) - Beperkte goedkeuring; - VCA ** (dubbel ster) - Algemene goedkeuring. 

VCA* 
Deze beoordeling is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer. Dit certificaat is in principe bedoeld voor kleine bedrijven (minder dan 35 werknemers), die niet als hoofdaannemer werken. Bij VCA* is er sprake van 23 "must" vragen. 

VCA** 
Naast de onder VCA* genoemde beoordeling, worden bij VCA** ook de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf beoordeeld. Deze goedkeuring is voldoende voor bedrijven om als hoofdaannemer werkzaam te zijn. Bij VCA** is er sprake van 30 "must" vragen en moet een minimum score van 110 punten (=50 % van max.) gescoord worden op de te behalen punten. Bij beide systemen is er sprake van een bovengrens aangaande ongeval-statistieken. Het aantal ongevallen, met meer dan één dag verzuim per 1.000.000 gewerkte uren, is maximaal 40.

VCA-certificaat  
Samen met u voeren wij de RI&E uit en stellen een plan van aanpak op. Deze leggen we voor aan uw eigen arbo-dienst en bespreken deze met uw medewerkers. Dit is de basis voor het KAM-zorgsysteem op conform de VCA. Het zal best enige moeite kosten om een VCA-certificaat te bemachtigen. Maar het doel is het waard. Gecertificeerd zijn betekent immers dat u op een veilige, verantwoorde en milieubewuste manier werkt. Daar gaat het uiteindelijk om. Echter, een VCA-onderzoek is een momentopname. Om ervoor te zorgen dat een KAM-zorgsysteem op peil blijft, wordt het onderzoek regelmatig herhaald.

Na-zorg  
Na certificering gaan we door met het op peil houden van het VCA* en komen per kwartaal in vergadering bijeen (KAM-overleg). Hierin komen alle 10 hoofdstukken van de VCA* aan de orde en alle relevante Arbo- en Milieuaspecten binnen het bedrijf. Daarnaast kan een optimale integratie met Kwaliteit plaatsvinden (ISO-9001).