Leidekkersbedrijf van Eijk

Algemene Voorwaarden

1. Definities:


1.1. In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:


opdrachtgever : de opdrachtgever van opdrachtnemer;

aanbieding: de door opdrachtnemer geoffreerde levering van zaken en/of uitvoering van werken;

overeenkomst : de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding;

partijen : opdrachtnemer en de opdrachtgever gezamenlijk;

dag : een werkbare kalenderdag;

onwerkbare dag : een dag waarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. Niet als werkdagen worde beschouwd, zaterdag en zondag en de algemeen erkende, door de overheid dan wel bij of krachtens CAO voorgeschreven rust- en feestdagen, vakantiedagen en andere vrije dagen.2. Toepassing:


2.1. De toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij deopdrachtnemer als partij betrokken is (daaronder tevens begrepen de aanbiedingen en onderhandelingen voorafgaande aan de overeenkomsten).

2.3. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van opdrachtnemer tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze voorwaarden anders wordt bepaald.3. Aanbiedingen:


3.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij opdrachtnemer bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor aanvaarding niet vermeld

ingeval van een schriftelijk aanbod van de zijde van opdrachtnemer dan is het aanbod vervallen indien de opdrachtgever na verloop van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat opdrachtnemer daarvoor een nadere mededeling dient te doen. Een door opdrachtnemer gedaan mondeling of handgeschreven aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard door degene tot wie het gericht is, anders is het vervallen, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk laat weten dat dit niet het geval is.

3.2. Opdrachtnemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge uitlatingen van personen die haar - al dan niet - onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze uitlatingen door wel daartoe bevoegde personen zijdens opdrachtnemer alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie het aanbod gericht is.

3.3. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het product zonder dat de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

3.4. Indien een aanbieding niet wordt gevolgd door een opdracht aan opdrachtnemer zal degene tot wie het aanbod is gericht, de desbetreffende aanbieding met daarbij gevoegde ontwerpen, tekeningen en verdere documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat degene tot wie het aanbod is gericht daar geen gebruik van maakt, franco per post aan opdrachtnemer retourneren.


4. Overeenkomsten:


4.1. Overeenkomsten komen onder meer tot stand doordat de opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer ongewijzigd en ondertekend aan opdrachtnemer retourneert voordat de aanbieding vervalt tenzij hiervan door opdrachtnemer bij de aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken.


5. Intellectuele eigendom:5.1. Alle door opdrachtnemer vervaardigde tekeningen, berekeningen en alle overige documentatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen, of details is niet toegestaan en leidt tot schadeplichtigheid jegens opdrachtnemer.

5.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de in lid 1 bedoelde bescheiden of hetgeen daarin ligt besloten aan derden te openbaren, tenzij opdrachtnemer hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.


6. Eigendomsvoorbehoud:


6.1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde goederen totdat de aannemingssom of (koop)prijs van deze goederen en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval opdrachtnemer op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang de eigendom van geleverde goederen niet op de koper is overgegaan.

6.2. Opdrachtnemer behoudt zich het stil pandrecht voor op de door opdrachtnemer geleverde goederen zodra opdrachtnemer om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid van de betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever, die terzake van rente en buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen.

6.3. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken of daarover te beschikken.7. UAV 19897.1. Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten en op de uitvoering en de nakoming daarvan zijn van toepassing de UAV 1989, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.


7.2. De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de tekst en inhoud van de UAV 1989. De opdrachtgever heeft een exemplaar van de UAV 1989 in zijn bezit, dan wel heeft tijdig voor of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar ontvangen van de opdrachtnemer.8. Keuring en reclame


8.1. De opdrachtgever is gehouden om toe te leveren goederen, vóór de verwerking ervan onmiddellijk bij aankomst op de bouwplaats te keuren op kwaliteit, afmeting, tolerantie en hoedanigheid.

8.2. Ingeval van geringe afwijkingen in kleur of in oppervlaktestructuur heeft de opdrachtgever niet het recht om af te keuren.

8.3. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van alle door hem verschafte gegevens. Eventuele fouten in tekeningen (productietekeningen daaronder begrepen), berekeningen en wat dies meer zij, die gebaseerd zijn op de door of vanwege opdrachtgever verschafte gegevens zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

8.4. Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na de aflevering, opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

8.5. Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

8.6. De rechten van de opdrachtgever als genoemd in artikel 8.4 en 8.5 vervallen in elk geval na verwerking van de geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door opdrachtnemer ter zake van de producten afgegeven garantie.


8a Opneming en goedkeuring


8a.1. De opneming zal geschieden op schriftelijke mededeling van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever op de dag waarop naar het oordeel van de opdrachtnemer het werk zal zijn voltooid.

8a.2. De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren, schriftelijk mededelen op welke datum en tijdstip de opneming plaatsvindt.

8a.3.Nadat het werk is opgenomen deelt de opdrachtgever binnen acht dagen schriftelijk mee aan de opdrachtnemer of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgave van de gebreken.

8a.4. Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door opdrachtgever aan opdrachtnemer gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

8a5.Geschiedt de opneming niet binnen vijftien dagen na de in het eerste lid bedoelde
werk geacht wordt op de achtste dag na verzending van die brief te zijn goedgekeurd.


8a.6Kleine gebreken die nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring. Opdrachtnemer is gehouden de in het vorige lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.9. Meer- en minderwerk


9.1. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden om meerwerk uit te voeren dan nadat de opdrachtgever daartoe aan opdrachtnemer schriftelijk opdracht heeft verleend en opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard. In het kader hiervan wordt de directievoerder, de uitvoerder of de voorman van de opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtgever.


9.2. Opdrachtnemer is niet eerder gehouden om minderwerk te verrekenen dan nadat de opdrachtgever daartoe aan opdrachtnemer schriftelijke opdracht heeft verleend en opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard en de daarmee gemoeide prijs is overeengekomen. In het kader van uitvoering van de contracten met de opdrachtnemer wordt de directievoerder, de uitvoerder of de voorman van de opdrachtgever die op de bouwplaats aanwezig is, beschouwd als bevoegd vertegenwoordiger van
opdrachtgever.10. Betaling


10.1. De betaling geschiedt indien dat in de overeenkomst is overeengekomen in termijnen en in elk geval binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door opdrachtnemer aangegeven wijze. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.


10.2. De factuur zal voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 35 van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Opdrachtnemer zal op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden:


- het contractnummer dat op het werk betrekking heeft;

- het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;

- het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;

- de omvang en de loonsom CVS opgenomen in het gefactureerde bedrag;

- naam en adres en woonplaats van de opdrachtgever;

- een opgave tot de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting, die al dan niet van toepassing is en in het laatste geval het bedrag van de omzetbelasting.


10.3 De in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting waarvoor de opdrachtgever ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk zou kunnen zijn, worden op de facturen van opdrachtnemer omschreven en dienen te worden betaald door storting van het desbetreffende op de factuur te specificeren bedrag op de door opdrachtnemer aan te wijzen G-rekening.


10.4 Indien opdrachtnemer dan wel haar factormaatschappij overgaat tot het inschakelen van derden voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van opdrachtgever met een minimum van 10% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 500,00 te vermeerderen met BTW.

10.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer om zijn prestaties op te schorten vanwege niet tijdige betaling van facturen.

10.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever anderhalf (1,5) procent rente voor elke maand ( een gedeelte van een maand daarbij voor een volle maand te rekenen) over het niet betaalde bedrag. Voor rekening van de opdrachtgever komen de kosten die verbonden zijn aan het innen van niet tijdig betaalde facturen, waarbij de te maken buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom bedragen.

10.7 Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, de door de opdrachtgever verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever.


11. Bouwplaatsvoorzieningen


11.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk in te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening en door opdrachtgever te plaatsen voorzieningen zoals keten en sanitaire voorzieningen welke voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

11.2. Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig worden gebracht bij gebreke waarvan de opdrachtnemer de extra kosten, als gevolg daarvan, in rekening kan brengen bij de opdrachtgever.

11.3. Indien de opdracht van opdrachtgever tevens betrekking heeft op het leveren van goederen dan zal opdrachtgever, indien opdrachtnemer dat wenst, op de bouwplaats en in de nabijheid van het werk, een deugdelijke, goede en goed afsluitbare, waterdichte opslagplaats kosteloos ter beschikking stellen.

11.4. Opdrachtgever zal tevens voor zijn rekening en risico zorg dragen voor de nodige, en in
redelijkheid te nemen maatregelen, om de aldus aangevoerde en opgeslagen materialen te beschermen tegen diefstal of beschadiging van welke aard dan ook.


11.5. Opdrachtgever zorgt voorts voor de beschikbaarheid aan opdrachtnemer van een aansluiting 220/380 Volt ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer binnen 50 meter van de werkplek.

11.6. De opdrachtgever zorgt voor een zodanige bouwplaatsinrichting dat opdrachtnemer voor de uitvoering van haar opdracht het gebruikelijke mobiele kraanmateriaal kan inzetten.

11.7. Kosten die ontstaan doordat aan het in dit artikel bepaalde niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


12. Aansprakelijkheid en garantie


12.1. Opdrachtnemer staat in voor de deugdelijkheid van de door opdrachtnemer te verrichten prestaties en is daarvoor aansprakelijk in de navolgende gevallen.


12.2. Opdrachtnemer garandeert de regendichtheid ingevolge NEN 2778 van de door opdrachtnemer uitgevoerde en opgeleverde dakbedekking voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf het moment van oplevering. Opdrachtnemer garandeert de regendichtheid van platte dakendoor opdrachtnemer uitgevoerd en opgeleverd eveneens voor een periode van 5 jaar te rekenen vanaf de oplevering tenzij in de overeenkomst van deze termijn is afgeweken.

12.3. Opdrachtgever zal lekkageverschijnselen binnen een redelijke termijn na ontdekking ervan schriftelijk melden bij opdrachtnemer waarna opdrachtnemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in het vorige lid genoemde periode.

12.4. Opdrachtnemer staat ervoor in dat het in het kader van de overeenkomst geleverde tot haar levering behorende dakpannen voldoen aan de daarvoor geldende Nederlandse normen (zoals luidende ten tijde van de aflevering), waaronder indien op de betreffende dakpan van toepassing de NEN-EN490 en NEN-EN491, voor “dakpannen” geformuleerde functionele eisen voor waterdichtheid, vorstbestendigheid en weerstand tegen breuk, en zulks gedurende 30 jaar te rekenen vanaf de afleveringsdatum”.

12.5. Indien door opdrachtnemer geleverde en verwerkte dakpannen conform het bepaalde in artikel 8.4, 8.5 en 8.6 niet aan de overeenkomst beantwoorden en opdrachtnemer zich terzake niet op overmacht kan beroepen, is opdrachtnemer slechts gehouden tot kostenvrije herlevering. Deze herleveringsplicht bestaat uitsluitend ten aanzien van eenzelfde hoeveelheid zaken als afgekeurd door de opdrachtgever aan opdrachtnemer geretourneerd, en van eenzelfde kwaliteit, uitvoering en in soortgelijke verpakking als overeengekomen.

12.6. In geval van levering van andere producten dan dakpannen welke producten opdrachtnemer heeft gekocht van derden, verstrekt opdrachtnemer op deze producten slechts garantie indien en voor zover zij hiervoor een garantie van haar leveranciers verkrijgt.

12.7. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid (uit welke hoofde dan ook) uit, waaronder ook dievoor letsel- en bedrijfsschade uit, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

12.8. Ingeval opdrachtnemer door derden wordt aangesproken terzake van schade is de opdrachtgever van opdrachtnemer, gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

12.9. De garantieverplichtingen van opdrachtnemer vervallen c.q. worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door opdrachtgever. De opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde rente en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.


13. Veiligheid


13.1. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van opdrachtnemer een veiligheidsrapport aan opdrachtnemer zenden waaruit blijkt dat de ter beschikking gestelde verticale transportmiddelen, steigers etc. veilig zijn en aan de daarvoor geldende normen voldoen.

13.2. Opdrachtgever zal steigers en transportmateriaal en alle andere hulpmiddelen, waaronder keten en telefoon als aanwezig op de bouwplaats kosteloos aan opdrachtnemer ter beschikking stellen, tenzij in de overeenkomst hiervan is afgeweken.

13.3. De opdrachtgever zal in het kader van de uitvoering van de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden alle hem, ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwprocesbesluit en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende regeling en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct nakomen waaronder de verplichting om er voor te zorgen dat de bouwplaats hieraan voldoet.

13.4. Opdrachtnemer zal zich voorts bij de uitvoering van de werkzaamheden strikt houden aan de Bedrijfs- Risico- Inventarisatie en - Evaluatie (BRIE) die voor zijn bedrijf geldt. Op verzoek stelt hij deze ter hand aan de opdrachtgever.

13.5. Indien er eventueel sprake is van werkzaamheden waarvoor gezien hun risicovolle aard een V&G-plan moet worden vervaardigd, wordt dit plan, in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever opgesteld.

13.6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen de aanspraken van derden dieverband houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in deze bepaling genoemde verplichtingen.


14. Verzekering14.1. Opdrachtgever zal alle werken waarop door opdrachtnemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van opdrachtnemer op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk
van opdrachtgever waarin opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door opdrachtnemer en onderaannemers van opdrachtnemer, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk.14.2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebreide
gevarenverzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op opdrachtnemer, haar personeel of door opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop opdrachtnemer en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd.


14.3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de CAR polis verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspremie.15. Werkwijze en uitvoering


15.1 Opdrachtgever zal tijdig met opdrachtnemer in overleg treden aangaande het inpassen van de werkzaamheden van opdrachtnemer in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van opdrachtnemer met de overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers.


15.2 Indien de opdracht aan opdrachtnemer tevens omvat de leverantie van goederen zal deze leverantie franco op de bouwplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er voor zorg te dragen dat het transportmiddel dat opdrachtnemer kiest of doet kiezen de bouwplaats goed en over verharde wegen kan bereiken als ook dat door opdrachtnemer te leveren goederen in de directe nabijheid van de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt, kunnen worden gelost. Indien er naar de mening van opdrachtnemer extra horizontaal transport op de bouwplaats vereist is kan dit door opdrachtnemer als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.3 Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar opdrachtnemer zijn werkzaamheden dient te verrichten, schoon aan opdrachtnemer ter beschikking stellen. Opdrachtnemer zal tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden de plaats en de zaken waar hij zijn werkzaamheden verricht schoonhouden en schoon opleveren en emballages, puin en afvalstoffen deponeren in de door de opdrachtgever daarvoor op het werk te plaatsen afvalcontainers.Opdrachtgever zal afvalcontainers (laten) plaatsen respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van opdrachtnemer verzorgen, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van meerdere afvalcontainers in een afsluitbare uitvoering.

15.4 Opdrachtgever is voorts gehouden om opdrachtnemer tijdig alle voor de zorgvuldige en deugdelijke uitvoering van het werk benodigde stukken te overhandigen.


16. Risicoregeling


16.1 Van toepassing is de Risicoregeling Woningbouw.


17. Toepasselijk recht, geschillen en opschriften


17.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslist door de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland overeenkomstig diens statuten, zoals deze luidden op de dag van de
totstandkoming van de overeenkomst.17.2 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te v ergroten en geen middel tot interpretatie.

17.3 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.